Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Aby ste sa na našich webových stránkach cítili v bezpečí, pri spracovaní vašich osobných údajov sa striktne držíme zákonných ustanovení. Ochrana vašich osobných údajov a ich zhromažďovanie, spracovávanie a používanie v súlade so zákonom pre nás preto predstavuje najvyššiu prioritu. Preto by sme vás chceli informovať o tom, ako osobné údaje zhromažďujeme a ako ich používame.

Zaväzujeme sa dodržiavať nariadenie GDPR a platných národných zákonov o ochrane osobných údajov. Spolupracujeme len s tými partnermi, ktorí môžu doložiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov v rámci svojich procesov spracovania. Vaše osobné údaje spracovávame, len ak ste nám k tomu udelili svoj výslovný súhlas, ak sa vzťahuje to na poskytovanie služieb za účelom plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení alebo pokiaľ príslušné zákony spracovanie údajov povoľujú alebo nám ho ukladajú za povinnosť. Nižšie uvedené informácie o ochrane osobných údajov zohľadňujú ako práve platný národný právny rámec, ako aj predpisy európskeho všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré po celej Európe začali platiť od 25. mája 2018. Odkazy na právne základy nariadenia GDPR sú smerodajné od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje v žiadnom prípade nepredávame ani neposkytujeme neautorizovaným tretím osobám. Nižšie vám prinášame podrobné informácie o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi.

I. Meno a adresa správcu
Správcom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a iných národných zákonov o ochrane osobných údajov členských štátov a ostatných ustanovení týkajúcich sa ochrany osobných údajov je:
RealQ s.r.o.
Železná 5,
619 00 Brno, Česká republika
E-mail: info@realq.cz
Internet: www.axagon.eu

II. Kontaktné údaje na poverenca pre ochranu osobných údajov
RealQ s.r.o.
Železná 5,
619 00 Brno, Česká republika
E-mail: kalabusova@realq.cz

III. Všeobecné informácie o spracovaní údajov

1. Rozsah spracovanie osobných údajov
Osobné údaje užívateľov našich webových stránok zhromažďujeme a používame zásadne, len ak je to potrebné na poskytnutie funkčné webové stránky a našich služieb a plnenie. Osobné údaje užívateľov našich webových stránok zhromažďujeme a používame výhradne iba po udelení súhlasu používateľa našich stránok. Výnimkou sú také prípady, kedy nie je možné zaobstarať si súhlas z faktických dôvodov vopred a spracovanie údajov je povolené zákonnými predpismi.

2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
Pokiaľ si pre procesy spracovania osobných údajov ošetrujeme súhlas dotknutej osoby, potom je právnym základom pre takéto spracovanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Pri spracovaní osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, je právnym základom článku. 6 ods. 1 písm. b GDPR. To platí tiež pre procesy spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení.

Ak je spracovanie osobných údajov potrebných na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na náš podnik, potom je právnym základom článku. 6 ods. 1 písm. c GDPR.

V prípade, že je spracovanie osobných údajov potrebných na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, je právnym základom článku. 6 ods. 1 písm. d GDPR.

Ak je spracovanie nevyhnutné s cieľom ochrany oprávneného záujmu nášho podniku alebo tretej strany a ak nemajú pred týmto vážnym záujmom prednosť záujmy, základné práva a základné slobody subjektu údajov, je právnym základom takéhoto spracovania čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

3. Vymazanie osobných údajov a doba uchovávania
Osobné údaje subjektu údajov sú vymazané, akonáhle skončí účel ich uchovávania. Okrem toho môžu byť údaje ukladané, ak to bolo stanovené európskym alebo národným zákonodarcom v únijných nariadeniach, zákonoch či iných právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na správcu. Údaje sú vymazané aj v prípade, že uplynie lehota archivácia predpísaná uvedenými normami, ibaže zostáva aj naďalej nevyhnutné mať údaje uložené na účel ukončenia zmluvy alebo plnenie zmluvy.

IV. Poskytnutie webové stránky a vytváranie súborov s koncovkou log

1. Opis a rozsah spracovania údajov
Pri každom vyvolaní našej internetovej stránky náš systém zaznamenáva automatizovane údaje a informácie o počítačovom systéme počítača, na ktorom bola stránka vyvolaná.
Pritom sú zhromažďované tieto údaje:

 • Informácie o type prehliadača a používaná verzia
 • Operačný systém používateľa
 • Poskytovateľ internetových služieb na strane užívateľa
 • IP adresa používateľa
 • Dátum a čas prístupu
 • Webové stránky, z ktorých sa systém používateľa dostal na našu internetovú stránku
 • Webové stránky, ktoré sú vyvolané systémom užívateľa prostredníctvom našej webovej stránky

Tieto údaje sú ukladané tiež v súboroch protokole nášho systému. Tieto údaje nie sú ukladané spoločne s inými osobnými údajmi používateľa.

2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právnym základom pre prechodné ukladanie údajov a súbory denníka je článok. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

3. Účel spracovania údajov
Prechodné ukladanie IP adresy systémom je nevyhnutné kvôli tomu, aby bolo možné sprístupniť webovú stránku na počítači užívateľa. Kvôli tomu musí zostať IP adresa používateľa uložená po dobu relácie.

Ukladanie v súboroch protokolu prebieha za účelom zaistenia funkčnosti webovej stránky. Tieto údaje nám navyše slúžia na optimalizáciu webovej stránky a za účelom zaistenia bezpečnosti našich informačných a technických systémov. Vyhodnocovanie týchto údajov na marketingové účely v tejto súvislosti neprebieha.

V týchto účeloch tkvie tiež náš oprávnený záujem na spracovanie údajov uvedených v článku. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

4. Doba uloženia
Údaje sú vymazané, ak už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu ich zhromažďovania. V prípade zaznamenávanie údajov za účelom poskytnutia webovej stránky je to v okamihu, keď je ukončená príslušná relácia.

V prípade uloženia údajov v súboroch protokolu je tomu tak najneskôr do siedmich dní. Údaje môžu byť uložené aj po dlhšiu dobu. V takom prípade sú IP adresy užívateľov zmazané alebo anonymizované tak, aby už k nim nebolo možné priradiť vyvolávajúceho klienta.

5. Možnosť namietať a odstrániť údaje
Zaznamenávanie údajov za účelom poskytnutia webovej stránky a ukladanie údajov v súboroch protokolu je rozhodujúce pre chod internetové stránky. Užívateľ preto proti tomu nemôže namietať.

V. Použitie súborov cookies

a) Opis a rozsah spracovania údajov
Naša webová stránka používa cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači alebo internetovým prehliadačom na počítačovom systéme používateľa. Ak používateľ vyvolá webovú stránku, môže byť na operačnom systéme používateľa uložený súbor cookie. Tento cookie obsahuje charakteristický sled znakov, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom vyvolaní webovej stránky.

Cookies používame preto, aby sme naše webové stránky upravili čo najprívetivejšie pre užívateľov. Niektoré prvky našej internetovej stránky vyžadujú, aby mohol byť vyvolávajúce prehliadač identifikovaný aj po zmene stránky.

V súboroch cookie sú pritom ukladané a odovzdávané tieto údaje:

 • nastavenie jazyka
 • nastavenia krajiny
 • nastavenie relácie (ID relácie)

Okrem toho na našej webovej stránke používame cookies, ktoré umožňujú analyzovať správanie používateľa počas surfovania.

Týmto spôsobom sa môžu poskytovať tieto údaje:

 • zadané vyhľadávané slová
 • početnosť vyvolanie stránok
 • využitie funkcií webových stránok
 • vyvolané podstránky a doba pobytu
 • cesta na naše webové stránky a z našich stránok

Tieto údaje o využívaní však neumožňujú vyvodenie akýchkoľvek záverov o užívateľovi. Žiadne z týchto údajov o používaní získaných anonymizovaným spôsobom nemožno podľa bodu 5 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov prepájať s vašimi osobnými údajmi a po ukončení štatistického vyhodnotenia sú vymazané. Po skončení návštevy, tj. Akonáhle ukončíte prehliadanie, budú navyše cookies na vašom koncovom zariadení vymazané.

b) Cookies tretích strán (third party cookies)
Využívame niektorých reklamných partnerov, ktorí nám pomáhajú vytvoriť pre vás zaujímavejšie internetovú ponuku a webové stránky. Preto sú pri návšteve webových stránok na vašom pevnom disku ukladané takisto cookies partnerských podnikov. Tu sa jedná o dočasné / permanentné cookies, ktoré sa automaticky mažú po vopred nastavenej dobe. Tieto dočasné alebo tiež permanentné cookies (doba platnosti 14 dní až 10 rokov) sú ukladané na vašom pevnom disku a samy sa zmažú po vopred nastavenej dobe. Tiež cookies našich partnerských podnikov obsahujú iba pseudonymné, väčšinou dokonca anonymné údaje. V tejto súvislosti ide napríklad o údaje o tom, ktoré produkty ste si prezerali, či ste si niečo kúpili, ktoré produkty ste hľadali atď. V tejto súvislosti zaznamenávajú niektorí naši reklamní partneri aj nad rámec webových stránok informácie o tom, ktoré stránky ste predtým navštívili alebo o ktoré produkty ste sa napríklad zaujímali, aby vám mohli zobraziť takú reklamu, ktorá bude čo najlepšie zodpovedať vašim záujmom. Tieto údaje nie sú nikdy spájané s vašimi osobnými údajmi. Ich cieľom je výhradne to, umožniť našim reklamným partnerom osloviť vás reklamou, ktorá by vás aj skutočne mohla zaujímať.

c) Ako môžete zabrániť ukladanie súborov cookies?
Podľa typu používaného prehliadača môžete nastaviť, aby bolo ukladanie súborov cookies akceptované, len ak s ním budete súhlasiť. Ak chcete akceptovať iba nami používané súbory cookies, ale nie cookies našich poskytovateľov a partnerov, môžete vo svojom prehliadači zvoliť nastavenie "Blokovať cookies tretích strán". V ponukovej lište vášho internetového prehliadača sa vám spravidla cez funkciu Pomoc zobrazí, ako môžete zakázať nové súbory cookies a vypnúť tie, ktoré ste už dostali. U spoločne používaných počítačov, ktoré sú nastavené tak, že akceptujú cookies a flash cookies, vám odporúčame sa po ukončení vždy úplne odhlásiť.

d) Právne základy pre spracovanie osobných údajov
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pri použití súborov cookies je článok. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

e) Účel spracovania údajov
Účelom spracovania technicky nevyhnutných súborov cookies je zjednodušiť užívateľom použitia webovej stránky.

Údaje o užívateľoch zozbierané technicky nevyhnutnými cookies nie sú používané na účely vypracovania používateľských profilov.

Použitie analytických cookies prebieha za účelom zlepšiť kvalitu našich webových stránok a jej obsahov. Prostredníctvom analytických cookies sa dozvedáme, ako sa webová stránka používa, a vďaka tomu môžeme neustále optimalizovať našu ponuku.

V týchto účeloch tkvie tiež náš oprávnený záujem na spracovanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

f) Doba ukladania, možnosť namietať a odstrániť údaje
Cookies sa ukladajú na počítači užívateľa a z neho sú prenášané na našu stránku. Preto máte ako užívateľ tiež plnú kontrolu o použití cookies. Zmenou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači môžete prenášanie cookies deaktivovať alebo obmedziť. Už uložené súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať. To môže prebiehať aj automatizovane. Pokiaľ budú deaktivované cookies pre našu webovú stránku, môže sa stať, že už nebude možné používať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu.

VI. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt

1. Opis a rozsah spracovania údajov
Na našej internetovej stránke sú k dispozícii kontaktný e-mailové adresy, ktoré možno použiť na nadviazanie kontaktu prostredníctvom elektronickej pošty. V takom prípade sa ukladajú osobné údaje užívateľa odovzdané prostredníctvom e-mailovej pošty.

V tejto súvislosti neprebieha prenos údajov tretím osobám. Údaje sú použité výhradne pre spracovanie konverzácie.

2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právnym základom pre spracovanie údajov je udelený súhlas užívateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Právnym základom pre spracovanie údajov, ktoré sú odovzdané zaslaním e-mailu, je článok. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

3. Účel spracovania údajov
Pri nadviazanie kontaktu prostredníctvom e-mailu tu existuje tiež nevyhnutný oprávnený záujem na spracovanie týchto údajov.

4. Doba uloženia
Údaje sú vymazané, ak už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu ich zhromažďovania. Pre osobné údaje zo súťažných masky kontaktného formulára a tie osobné údaje, ktoré boli odovzdané e-mailom, to potom platí vtedy, keď je príslušná konverzácia s užívateľom ukončená. Konverzácia je ukončená v okamihu, keď je možné z daných okolností usudzovať na to, že predmetná situácia je definitívne objasnená, najdlhšie však po 10 rokoch.

5. Možnosť namietať a odstrániť údaje
Užívateľ môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Ak s nami užívateľ nadviaže kontakt prostredníctvom e-mailu, môže kedykoľvek namietať proti uloženiu jeho osobných údajov. V takomto prípade sa nebude môcť v konverzácii pokračovať.

Odvolať súhlas a namietať proti ukladaniu údajov môžete:

 • telefonicky
 • e-mailom

V takom prípade budú vymazané všetky osobné údaje, ktoré boli uložené počas nadviazanie kontaktu.

VII. Odovzdanie vašich údajov tretím stranám

Aby sme mohli našu webovú stránku pre vás čoby užívateľa upraviť čo najpohodlnejšie a najkomfortnejšie, používame ojedinele služieb externých poskytovateľov. Vždy pri tom dbáme na to, aby zabezpečenie a spracovanie vašich osobných údajov podliehalo minimálne rovnako prísnym pravidlám aké máme pre vašu bezpečnosť my.

1. Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym dôvodom pre spracovanie osobných údajov je tu čl. 6 ods. 1 písm. f (oprávnený záujem) európskeho všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Naším oprávneným záujmom je optimalizácia našej online príspevky ponuky a našej prezentácie na internete. K inému použitiu, spájanie s inými údajmi alebo odovzdanie údajov tretím osobám nedochádza.

Proti zhora popísanému spracovanie údajov môžete kedykoľvek namietať, ak pri ňom prebieha spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Vznesenie námietky pre vás nemá žiadny negatívny dopad.

VIII. Práva dotknutej osoby

Ak sú spracovávané osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ste subjektom údajov v zmysle nariadenia GDPR a voči správcovi môžete uplatniť nižšie uvedené práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu
 • Právo na obmedzenie spracovanie
 • Právo na vymazanie
 • Právo na informácie
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo na vznesenie námietky
 • Právo na odvolanie súhlasu podľa zákona o ochrane osobných údajov
 • Právo na podanie sťažnosti u dozorného úradu

IX. Ostatné informácie

1. Cudzojazyčné stránky
Ak sú časti prezentácie na internete ponúkané tiež v iných jazykoch ako slovenčine, potom je to výlučne služba pre našich zákazníkov, záujemcov a spolupracovníkov, ktorí slovenský jazyk neovládajú.