Prohlášení o ochraně osobních údajů

Abyste se na našich webových stránkách cítili v bezpečí, při zpracování vašich osobních údajů se striktně držíme zákonných ustanovení. Ochrana vašich osobních údajů a jejich shromažďování, zpracovávání a používání v souladu se zákonem pro nás tudíž představuje nejvyšší prioritu. Proto bychom vás chtěli informovat o tom, jak osobní údaje shromažďujeme a jak je používáme.

Zavazujeme se k dodržování nařízení GDPR a platných národních zákonů o ochraně osobních údajů. Spolupracujeme jen s těmi partnery, kteří mohou doložit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v rámci svých procesů zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme, jen pokud jste nám k tomu udělili svůj výslovný souhlas, vztahuje-li se to na poskytnutí služby za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření anebo pokud příslušné zákony zpracování údajů povolují nebo nám jej ukládají za povinnost. Níže uvedené informace o ochraně osobních údajů zohledňují jak právě platný národní právní rámec, tak i předpisy evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které po celé Evropě začaly platit od 25. května 2018. Odkazy na právní základy nařízení GDPR jsou směrodatné od 25. května 2018. Vaše osobní údaje v žádném případě neprodáváme ani nepředáváme neautorizovaným třetím osobám. Níže vám přinášíme podrobné informace o tom, jak zacházíme s vašimi osobními údaji. 

I. Jméno a adresa správce
Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a jiných národních zákonů o ochraně osobních údajů členských států a ostatních ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů je:
RealQ s.r.o.
Železná 5,
619 00 Brno, Česká republika
E-mail: info@realq.cz
Internet: www.axagon.eu

II. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
RealQ s.r.o.
Železná 5,
619 00 Brno, Česká republika
E-mail: kalabusova@realq.cz

III. Všeobecné informace o zpracování údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje uživatelů našich webových stránek shromažďujeme a používáme zásadně, jen pokud je to nezbytné pro poskytnutí funkční webové stránky a našich služeb a plnění. Osobní údaje uživatelů našich webových stránek shromažďujeme a používáme výhradně pouze po udělení souhlasu uživatele našich stránek. Výjimkou jsou takové případy, kdy není možné opatřit si souhlas z faktických důvodů předem a zpracování údajů je povoleno zákonnými předpisy. 

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Pokud si pro procesy zpracování osobních údajů opatřujeme souhlas subjektu údajů, pak je právním základem pro takové zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. a evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Při zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. To platí též pro procesy zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na náš podnik, pak je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

V případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.

Je-li zpracování nezbytné za účelem ochrany oprávněného zájmu našeho podniku nebo třetí strany a nemají-li před tímto vážným zájmem přednost zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů, je právním základem takového zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. 

3. Vymazání osobních údajů a doba uchování
Osobní údaje subjektu údajů jsou vymazány, jakmile skončí účel jejich uchovávání. Kromě toho mohou být údaje ukládány, pokud to bylo stanoveno evropským nebo národním zákonodárcem v unijních nařízeních, zákonech či jiných právních předpisech, jež se vztahují na správce. Údaje jsou vymazány i v případě, že uplyne lhůta archivace předepsaná uvedenými normami, ledaže zůstává i nadále nezbytné mít údaje uložené za účelem ukončení smlouvy nebo plnění smlouvy.

IV. Poskytnutí webové stránky a vytváření souborů s koncovkou log

1. Popis a rozsah zpracování údajů
Při každém vyvolání naší internetové stránky náš systém zaznamenává automatizovaně údaje a informace o počítačovém systému počítače, na němž byla stránka vyvolána.
Přitom jsou shromažďovány tyto údaje:

 • Informace o typu prohlížeče a používaná verze
 • Operační systém uživatele
 • Poskytovatel internetových služeb na straně uživatele
 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas přístupu
 • Webové stránky, z nichž se systém uživatele dostal na naši internetovou stránku 
 • Webové stránky, které jsou vyvolány systémem uživatele prostřednictvím naší webové stránky

Tyto údaje jsou ukládány rovněž v souborech protokolu našeho systému. Tyto údaje nejsou ukládány společně s jinými osobními údaji uživatele.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro přechodné ukládání údajů a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3. Účel zpracování údajů
Přechodné ukládání IP adresy systémem je nezbytné kvůli tomu, aby bylo možné zpřístupnit webovou stránku na počítači uživatele. Kvůli tomu musí zůstat IP adresa uživatele uložena po dobu relace. 

Ukládání v souborech protokolu probíhá za účelem zajištění funkčnosti webové stránky. Tyto údaje nám navíc slouží k optimalizaci webové stránky a za účelem zajištění bezpečnosti našich informačních a technických systémů. Vyhodnocování těchto údajů k marketingovým účelům v této souvislosti neprobíhá. 

V těchto účelech tkví také náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

4. Doba uložení
Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení účelu jejich shromažďování. V případě zaznamenávání údajů za účelem poskytnutí webové stránky je to v okamžiku, kdy je ukončena příslušná relace. 

V případě uložení údajů v souborech protokolu je tomu tak nejpozději do sedmi dnů. Údaje mohou být uloženy i po delší dobu. V takovém případě jsou IP adresy uživatelů smazány nebo anonymizovány tak, aby už k nim nebylo možné přiřadit vyvolávajícího klienta.

5. Možnost vznést námitku a odstranit údaje
Zaznamenávání údajů za účelem poskytnutí webové stránky a ukládání údajů v souborech protokolu je nezbytně nutné pro provoz internetové stránky. Uživatel tudíž proti tomu nemůže vznést námitku. 

V. Použití souborů cookies

a) Popis a rozsah zpracování údajů
Naše webová stránka používá cookies. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem na počítačovém systému uživatele. Jestliže uživatel vyvolá webovou stránku, může být na operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento cookie obsahuje charakteristický sled znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. 

Cookies používáme proto, abychom naše webové stránky upravili co nejpřívětivěji pro uživatele. Některé prvky naší internetové stránky vyžadují, aby mohl být vyvolávající prohlížeč identifikován i po změně stránky. 

V souborech cookie jsou přitom ukládány a předávány tyto údaje:

 • nastavení jazyka
 • nastavení země
 • nastavení relace (ID relace)

Kromě toho na naší webové stránce používáme cookies, které umožňují analyzovat chování uživatele během surfování. 

Tímto způsobem mohou být předávány tyto údaje:

 • zadaná vyhledávaná slova
 • četnost vyvolání stránek
 • využití funkcí webových stránek
 • vyvolané podstránky a doba pobytu
 • cesta na naše webové stránky a z našich stránek

Tyto údaje o využívání však neumožňují vyvození jakýchkoli závěrů o uživateli. Žádné z těchto údajů o používání získaných anonymizovaným způsobem nelze podle bodu 5 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů propojovat s vašimi osobními údaji a po ukončení statistického vyhodnocení jsou vymazány. Po skončení návštěvy, tj. jakmile ukončíte prohlížení, budou navíc cookies na vašem koncovém zařízení vymazány.

b) Cookies třetích stran (third party cookies)
Využíváme některých reklamních partnerů, kteří nám pomáhají vytvořit pro vás zajímavější internetovou nabídku a webové stránky. Proto jsou při návštěvě webových stránek na vašem pevném disku ukládány rovněž cookies partnerských podniků. Zde se jedná o dočasné/permanentní cookies, které se automaticky mažou po předem nastavené době. Tyto dočasné nebo také permanentní cookies (doba platnosti 14 dnů až 10 let) jsou ukládány na vašem pevném disku a samy se smažou po předem nastavené době. Také cookies našich partnerských podniků obsahují pouze pseudonymní, většinou dokonce anonymní údaje. V této souvislosti se jedná například o údaje o tom, které produkty jste si prohlíželi, které produkty jste hledali atd. V této souvislosti zaznamenávají někteří naši reklamní partneři i nad rámec webových stránek informace o tom, které stránky jste předtím navštívili nebo o které produkty jste se například zajímali, aby vám mohli zobrazit takovou reklamu, která bude co nejlépe odpovídat vašim zájmům. Tyto údaje nejsou nikdy spojovány s vašimi osobními údaji. Jejich cílem je výhradně to, umožnit našim reklamním partnerům oslovit vás reklamou, která by vás také skutečně mohla zajímat. 

c) Jak můžete zabránit ukládání souborů cookies?
Podle typu používaného prohlížeče můžete nastavit, aby bylo ukládání souborů cookies akceptováno, jen pokud s ním budete souhlasit. Pokud chcete akceptovat pouze námi používané soubory cookies, ale nikoliv cookies našich poskytovatelů a partnerů, můžete ve svém prohlížeči zvolit nastavení „Blokovat cookies třetích stran“. V nabídkové liště vašeho internetového prohlížeče se vám zpravidla přes funkci Nápověda zobrazí, jak můžete zakázat nové soubory cookies a vypnout ty, které jste již obdrželi. U společně používaných počítačů, které jsou nastaveny tak, že akceptují cookies a flash cookies, vám doporučujeme se po ukončení vždy úplně odhlásit.

d) Právní základy pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování osobních údajů při použití souborů cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

e) Účel zpracování údajů
Účelem zpracování technicky nezbytných souborů cookies je zjednodušit uživatelům použití webové stránky.

Údaje o uživatelích shromažďované technicky nezbytnými cookies nejsou používány za účelem vypracování uživatelských profilů.

Použití analytických cookies probíhá za účelem zlepšit kvalitu našich webových stránek a jejích obsahů. Prostřednictvím analytických cookies se dozvídáme, jak se webová stránka používá, a díky tomu můžeme neustále optimalizovat naši nabídku. 

V těchto účelech tkví také náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f  GDPR. 

f) Doba ukládání, možnost vznést námitku a odstranit údaje
Cookies se ukládají na počítači uživatele a z něj jsou přenášeny na naši stránku. Proto máte jako uživatel také plnou kontrolu o použití cookies. Změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete přenášení cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené soubory cookies můžete kdykoliv vymazat. To může probíhat i automatizovaně. Pokud budou deaktivovány cookies pro naši webovou stránku, může se stát, že už nebude možné používat všechny funkce webové stránky v plném rozsahu.

VI. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování údajů
Na naší internetové stránce jsou k dispozici kontaktní e-mailové adresy, které lze použít pro navázání kontaktu prostřednictvím elektronické pošty. V takovém případě se ukládají osobní údaje uživatele předané prostřednictvím e-mailové pošty. 

V této souvislosti neprobíhá předávání údajů třetím osobám. Údaje jsou použity výhradně pro zpracování konverzace.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro zpracování údajů je udělený souhlas uživatele podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Právním základem pro zpracování údajů, které jsou předány zasláním e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3. Účel zpracování údajů
Při navázání kontaktu prostřednictvím e-mailu tady existuje také nezbytný oprávněný zájem na zpracování těchto údajů.

4. Doba uložení
Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení účelu jejich shromažďování. Pro osobní údaje ze zadávací masky kontaktního formuláře a ty osobní údaje, které byly předány e-mailem, to pak platí tehdy, když je příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena v okamžiku, kdy lze z daných okolností usuzovat na to, že dotčená situace je definitivně vyjasněna, nejdéle však po 10 letech. 

5. Možnost vznést námitku a odstranit údaje
Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Jestliže s námi uživatel naváže kontakt prostřednictvím e-mailu, může kdykoliv vznést námitku proti uložení jeho osobních údajů. V takovém případě se nebude moci v konverzaci pokračovat.

Odvolat souhlas a vznést námitku proti ukládání údajů můžete:

 • telefonicky 
 • e-mailem

V takovém případě budou vymazány všechny osobní údaje, které byly uloženy během navázání kontaktu.

VII. Předání vašich údajů třetím stranám

Abychom mohli naši webovou stránku pro vás coby uživatele upravit co nejpohodlněji a nejkomfortněji, používáme ojediněle služeb externích poskytovatelů. Vždy při tom dbáme na to, aby zabezpečení a zpracování vašich osobních údajů podléhalo minimálně stejně přísným pravidlům, jaká máme pro vaši bezpečnost my.

1. Právní základ pro zpracování údajů 

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je tu čl. 6 odst. 1 písm. f (oprávněný zájem) evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naším oprávněným zájmem je optimalizace naší onlinové nabídky a naší prezentace na internetu. K jinému použití, spojování s jinými údaji nebo předání údajů třetím osobám nedochází.

Proti shora popsanému zpracování údajů můžete kdykoliv vznést námitku, pakliže při něm probíhá zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Vznesení námitky pro vás nemá žádný negativní dopad. 

VIII. Práva subjektu údajů

Pokud jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, jste subjektem údajů ve smyslu nařízení GDPR a vůči správci můžete uplatnit níže uvedená práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu 
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na vymazání
 • Právo na informace
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo na vznesení námitky
 • Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů
 • Právo na podání stížnosti u dozorového úřadu

IX. Ostatní informace

1. Cizojazyčné stránky
Pokud jsou části prezentace na internetu nabízeny též v jiných jazycích než češtině, pak je to výlučně služba pro naše zákazníky, zájemce a spolupracovníky, kteří český jazyk neovládají.